Loading...
 

Maintenance


You are viewing a reply to Official: New Category Requests  

Official: New Category Requests

posts: 2

Category type: Books
Name of Title: Scum Villain Self-Saving System
Characters: Original Luo Binghe, Original Shen Qingqiu, Liu Qingge, Yue Qingyuan

Category type: Books
Name of Title: Grandmaster of Demonic Cultivation
Characters: Wei Wuxian (Wei Ying), Lan Wangji (Lan Zhan), Jiang Wanyin (Jiang Cheng), Xue Chengmei (Xue Yang), Lan Xichen (Lan Huan), Wen Qionglin (Wen Ning)

Category type: Books
Name of Title: Heaven's Official Blessing
Characters: Pei Ming, Ling Wen

Also there are way more characters but I'm just adding those who I plan to write for.